ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ 1082)
- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัคร
- ใบรับรอง


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราเลขที่ 1239)
- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัคร
- ใบรับรอง

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาอาชีวศึกษา


our vision

"ภาควิชาอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตสู่ระดับสากล"