ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์กับอาจารย์ 2 ท่านประจำภาควิชา

อ่านข่าวต่อ

ภาควิชาอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม” ประจำปี 2560 จากคณะศึกษาศาสตร์

อ่านข่าวต่อ

ภาควิชาอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกศวรีย์ ดีดพิณ ได้รับรางวัล บุคลากรระดับดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ จากคณะศึกษาศาสตร์

อ่านข่าวต่อ
สาขาวิชาอาชีวศึกษา
กําหนดการสอบวัดคุณสมบัติแบบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2560
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา
เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

กําหนดการสอบ

• วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. กลุ่มหลักการและแนวคิดทางอาชีวศึกษา
• วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. กลุ่มวิชาเอกเลือก
• วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. กลุ่มสถิติและการวิจัยทางอาชีวศึกษา

นิสิตที่มีความประสงค์เข้ารับการสอบวัดคุณสมบัติแบบข้อเขียนในวันและเวลาดังกล่าว
สามารถรับใบสมัครได้ที่ คุณพาขวัญ พุ่มสาหร่าย ณ ห้อง 408 (สํานักงานธุรการภาควิชาอาชีวศึกษา)


ภาควิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์กับอาจารย์ 2 ท่านประจำภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

ได้รับรางวัลประเภทที่ ๑ ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) พัฒนาการหลักสูตรอย่างก้าวกระโดด คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ข่าวการศึกษา

ขอแนะนำเว็บไซต์หลักสูตร ศษ.ม. (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
- รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์


ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาอาชีวศึกษา