ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์กับอาจารย์ประจำภาควิชา

อ่านข่าวต่อ

ภาควิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์กับอาจารย์ 2 ท่านประจำภาควิชา

อ่านข่าวต่อ

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ใหม่ของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์

อ่านข่าวต่อ

ภาควิชาอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม” ประจำปี 2560 จากคณะศึกษาศาสตร์

อ่านข่าวต่อ

ข่าวการศึกษา

ขอแนะนำเว็บไซต์หลักสูตร ศษ.ม. (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
- รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์


ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาอาชีวศึกษา