ภาควิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์กับอาจารย์ 2 ท่านประจำภาควิชา

1. รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
2. รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์