ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรที่ได้รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

ภาควิชาอาชีวศึกษาขอแสดงความยินดีกับ “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา” ได้รับรางวัลประเภทที่ ๑ ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) พัฒนาการหลักสูตรอย่างก้าวกระโดด คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10
รางวัลประเภทที่ ๑ ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) พัฒนาการหลักสูตรอย่างก้าวกระโดดคะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
มอบให้แก่ “หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐