ที่ตั้งคณะ


ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: สายตรง 02-942-8256 สายโอน 02-579-7143 ต่อ 101 หรือ 102 (เบอร์ภายใน มก. 1825)
โทรสาร 02-579-0203 e-Mail : fedu.ve@ku.ac.th