ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

  • โครงสร้างหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 2560) หลักสูตร 5 ปี
  • คำอธิบายรายวิชา
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา)

  • โครงสร้างหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง 2562) หลักสูตร 4 ปี
  • โครงสร้างหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง 2558) หลักสูตร 5 ปี
  • คำอธิบายรายวิชา
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา)

  • โครงสร้างหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง 2562) หลักสูตร 4 ปี