หลักสูตรที่เปิดสอน
 

ภาควิชาอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

  1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  2. หลักสูตรระดับปริญญาโท
  3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก