พันธกิจ


ภาควิชาอาชีวศึกษามีภารกิจหลักในการรับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสนองต่อสังคม ดังนี้
1. พัฒนาภาควิชาอาชีวศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
3. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรมทางอาชีวศึกษา และงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์ของภาควิชาอาชีวศึกษา


ภาควิชาอาชีวศึกษาใช้เอกลักษณ์เดียวกันกับคณะศึกษาศาสตร์ คือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู