ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับการได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์กับอาจารย์ 2 ท่านประจำภาควิชา

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา

ได้รับรางวัลประเภทที่ ๑ ผลงานดีเด่น (ระดับหลักสูตร) พัฒนาการหลักสูตรอย่างก้าวกระโดด คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

ภาควิชาอาชีวศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ สาขาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 2 ท่าน

ข่าวการศึกษา

ขอแนะนำเว็บไซต์หลักสูตร ศษ.ม. (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
- รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์


ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาอาชีวศึกษา