ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
- ประกาศรับสมัคร
- คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร
- ใบสมัคร


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
- รายละเอียด

ข่าวการศึกษา


ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง "อนาคตการศึกษาไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0" โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 >>> รายละเอียด <<<

ขอแนะนำเว็บไซต์หลักสูตร ศษ.ม. (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา) >> Click <<

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาอาชีวศึกษา


our vision

"ภาควิชาอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตสู่ระดับสากล"