ภาควิชาอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกศวรีย์ ดีดพิณ ได้รับรางวัล บุคลากรระดับดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกศวรีย์ ดีดพิณ ได้รับรางวัล บุคลากรระดับดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2560 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติงานบริหารและธุรการ จากคณะศึกษาศาสตร์