ภาควิชาอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากรขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม” ประจำปี 2560 จากคณะศึกษาศาสตร์