บุคลากรภาควิชาอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างอาจารย์ประจำหลักสูตร (เอกสาร word)
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา)
ดร.ชูชาติ ตันอังสนากุล
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Management)
American University of Hawaii
 
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม)
ดร.อุทุมพร อินทจักร์
ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
Ph.D. (Adult and Extension Education)
Iowa State University, USA
Ed.D. (Adult & Continuing Education)
Texas Woman's University, USA
Ph.D.(Agricultural Education)
University of Philippines Los Baños, Philippines
ค.ด. (พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Agricultural Education)
University of Philippines Los Baños, Philippines
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)
ผศ.ดร. ชีพสุมน รังสยาธร ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธุ์ รศ.เรืองอุไร ศรีนิลทา ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์ ผศ.ดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์
Ph.D.(Adult Education)
University of New England, Australia
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Home Economics Education)
Iowa State University, USA
Ph.D. (Human Ecology/Home Economics Education)
Ohio State University, USA
Ed.D. (Early Childhood Education)
University of North Texas, USA
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจศึกษา)
  ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช
รัมภกาภรณ์
ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน  
  Ed.D. (ICT for Education),
University of Adelaide, Australia
Ph.D. (Educational Leadership)
Assumption University
Ph.D. (Extension Education / Development Communication) University of the Philippines Los Baños, Philippiness
Post-Doctorate, University of Ilorin, Nigeria
 
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนอาชีวศึกษา)
รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ผศ.ดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
Ed.D. (Agricultural Education)
Oklahoma State University, USA
ค.อ.ด. (บริหารอาชีวศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. (พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)
ดร.อรนุช หงษาชาติ ผศ.ทัศนี กิตติไชย
อ.สุวิมล อุไกรษา
ผศ.อารีย์ ชัชวาลวรรณ อ.สุทิศา ลิ้มสกุล
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ศศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

ดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร

อ.คมกริช แม่นยำ
อ.ฐิภาพรรณ บุญมี
 
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
Ph.D. (Career and Technical Education)
University of Missouri Columbia, USA
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
         
บุคลากรสำนักงานภาควิชา
   
  น.ส. เกศวรีย์ ดีดพิณ น.ส. พาขวัญ พุ่มสาหร่าย นางสกุณา เนื้อขำ  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลูกจ้างประจำ