บุคลากรภาควิชาอาชีวศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม)

รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ
Ph.D. (Adult and Extension Education) Iowa State University, USA
ผศ.ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ
Ph.D.(Agricultural Education) University of Philippines Los Baños, Philippines
รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
Ed.D. (Adult & Continuing Education) Texas Woman's University, USA
อ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.สถิดาพร คำสด
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
Ed.D. (Agricultural Education) Oklahoma State University, USA
รศ.ดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์
ค.อ.ด. (บริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.อุทุมพร อินทจักร์
ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
Ed.D. (ICT for Education), University of Adelaide, Australia
ผศ.ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
Ph.D. (Extension Education / Development Communication) University of the Philippines Los Baños, Philippiness Post-Doctorate, University of Ilorin, Nigeria
ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน
Ph.D. (Educational Leadership) Assumption University

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)

ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธุ์
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์
Ed.D. (Early Childhood Education) University of North Texas, USA
รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

อ.ดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร
ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ผศ.ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา
Ph.D. (Career and Technical Education) University of Missouri Columbia, USA
อ.อินทิรา ตีเดซี
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ฐิภาพรรณ บุญมี
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.คมกริช แม่นยำ
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.บุญย์ชิตา บุญตั้ง
ศษ.ม.(ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.นงนุช นุชระป้อม
ศษ.ม.(ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)

อ.ดร.อรนุช หงษาชาติ
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ทัศนี กิตติไชย
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.สุวิมล อุไกรษา
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.คุรุวรรณ ปัญญาสิทธิ์
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.สุทิศา ลิ้มสกุล
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรสำนักงานภาควิชา

น.ส. เกศวรีย์ ดีดพิณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ส. พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
นักวิชาการศึกษา บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นางสกุณา เนื้อขำ
ลูกจ้างประจำ