บุคลากรภาควิชาอาชีวศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม)

ผศ.ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ
Ph.D.(Agricultural Education) University of Philippines Los Baños, Philippines
รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ
Ed.D. (Adult & Continuing Education) Texas Woman's University, USA
อ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ภัทรา วยาจุต
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
Ed.D. (Agricultural Education) Oklahoma State University, USA
ดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (พาณิชยศาสตรศึกษา)

รศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อุทุมพร อินทจักร์
ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.สถิดาพร คำสด
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ)

รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
Ed.D. (ICT for Education), University of Adelaide, Australia
รศ.ดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร
Ph.D. (Extension Education / Development Communication) University of the Philippines Los Baños, Philippiness Post-Doctorate, University of Ilorin, Nigeria
ผศ.ดร.พัชรา วาณิชวศิน
Ph.D. (Educational Leadership) Assumption University

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)

ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธุ์
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์
Ed.D. (Early Childhood Education) University of North Texas, USA
รศ.ดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์
ค.อ.ด. (บริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

อ.ดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร
ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
รศ.ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา
Ph.D. (Career and Technical Education) University of Missouri Columbia, USA
อ.อินทิรา ตีเดซี
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ฐิภาพรรณ บุญมี
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.คมกริช แม่นยำ
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.บุญย์ชิตา บุญตั้ง
ศษ.ม.(ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.นงนุช นุชระป้อม
ศษ.ม.(ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)

อ.ดร.อรนุช หงษาชาติ
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ทัศนี กิตติไชย
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ดร.สุวิมล อุไกรษา
Ph.D. (Population Education)
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.คุรุวรรณ ปัญญาสิทธิ์
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.สุทิศา ลิ้มสกุล
ค.ม. (วิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุคลากรสำนักงานภาควิชา

น.ส. เกศวรีย์ ดีดพิณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ส. พาขวัญ พุ่มสาหร่าย
นักวิชาการศึกษา บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นางสกุณา เนื้อขำ
ลูกจ้างประจำ